BEZPŁATNA WYCENA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Pon.-Pt. - 8.00-18.00

Sob.-Niedz. - Zamknięte

 

Świadczymy usługi na terenie Wrocławia i okolic. 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy HOME design jest internetową platformą handlową (dalej: Sklep) oraz umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.facebook.com/HOME-design-100687252991484 oraz tamaka-investments.pl/sklep jest firma ROBERT TAMAKA ul. Sycowska 1/8, 51-319 Wrocław

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.

5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie w ramach konta użytkownika (jeśli takie konto Klient założy) lub bez rejestracji, przez kontakt telefoniczny pod numerem +48 531 382 074 lub wysyłając maila pod adresem sklep@tamaka-investments.pl.  

6. Użytkownik z chwilą chęci zakupu zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

7. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej tamaka-investments.pl/regulamin_sklepu w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

8. Klient dokonując Rejestracji Konta w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać zakupów na warunkach określonych w Regulaminie. Sklep umożliwia złożenie zamówienia na trzy sposoby:

  • online za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.facebook.com/HOME-design-100687252991484 lub tamaka-investments.pl/sklep,

  • pocztą elektroniczną pod adresem sklep@tamaka-investments.pl,

  • telefonicznie pod numerem +48 531 382 074.

9. Usunięcie konta użytkownika nie wiąże się z usunięciem historii zamówień ani danych osobowych Klienta, które nadal będą przetwarzane przez Sklep w sposób i w celu wskazanym w Klauzuli informacyjnej RODO.

10. Szczegółowe informacje o tym jakie dane i w jakim celu są przetwarzane znajdują się w Polityce Prywatności na stronie tamaka-investments.pl/polityka_prywatnosci_sklep

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Sklep zajmuje się sprzedażą mebli, oświetlenia i artykułów domowych.

2. Sklep sprzedaje towary bez wad fizycznych lub prawnych.

3. Sklep prezentuje produkty i oznacza ceny zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.

4. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie składa Sklepowi ofertę na zakup danego towaru. 

5. Umowa między sklepem a Klientem zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Sklep na skrzynkę e-mailową Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. Przedstawienie asortymentu w Sklepie służy jako ilustracja i nie stanowi oferty sprzedaży. Kolory towarów, które są zaprezentowane na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od kolorów towarów w rzeczywistości.

III. ZAMÓWIENIA

1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie towarami wirtualnego „koszyka”. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez zaznaczenie polecenia "do koszyka" przy danym towarze. Zamówienie można również składać bezpośrednio wysyłając maila lub wysyłając wiadomość na facebooku lub instagramie. Klient przed wysłaniem zamówienia do sklepu jest informowany jaka będzie łączna cena za zakup towaru wraz z kosztami dostawy, jeśli Sklep przyjmie zamówienie do realizacji.         

4. Klient po przesłaniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Potwierdzenie faktu złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa zostanie zawarta w chwili przesłania na adres mailowy Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu zapłaty za towar na rachunku bankowym Sklepu. 

5. Poprzez złożenie zamówienia Klient:

• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia, dla celów należytego wykonania umowy;

• przystępuje dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

• potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

• potwierdza, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

6. Termin dostawy takiego zamówienia wynosi od 2 do 40 dni od momentu zaksięgowania zapłaty za towar na rachunku bankowym Sklepu, w zależności od dostępności towaru.

7. W przypadku gdy Klient nie wywiąże się z płatności za towar do 4 dni, zamówienie zostaje anulowane. 

8. Jeśli Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, a wystąpią braki towarowe lub inne problemy związane z możliwością realizacji zamówienia w terminie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sklep zwraca Klientowi wpłacone przez niego środki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy.   

9. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane Klientowi osobno przez różnych spedytorów, nie zwiększa to jednak kosztów przesyłki dla Klienta. 

10. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:

- niosących treści bezprawne, umieszczenie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; podawanie fałszywych lub mylących informacji;

*naruszających prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;

12. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

13. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta (zostanie wysłany mail z informacją o wysłaniu towaru; produkty realizowane na zamówienie pod Klienta lub modyfikowane pod Klienta nie mogą być anulowane oraz zwracane). 

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

  • Bezpośredni przelew na konto firmy:

ROBERT TAMAKA ul. Sycowska 1/8, 51-319 Wrocław

NR KONTA 

xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

  • Polecenie przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

  • Blik - kod z telefonu- opłata 0 zł brutto

V. PRZESYŁKI

1. Przesyłki towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach z Klientem.

2. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta, chyba że w zakładce „ Dostawa i Płatności” podano informację, że dostawa danego towaru jest darmowa. Wysokość opłaty za przesyłkę jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.  

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wysyłki towaru lub firmy kurierskiej, z której korzysta Sklep, w przypadku, gdy gabaryty zamówionego towaru nie spełniają wymogów określonych przez firmę kurierską lub metody wysyłki. Sklep informuje Klienta, e-mailowo lub telefonicznie,  przed wysyłką o zmianie sposobu wysyłki. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianą sposoby dostawy pokrywa Sklep.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

 

VI. DOWODY ZAKUPU/FAKTURY

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

2. Klient dokonując zakupu w Sklepie podaje swój adres e-mail i akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się dzień wpływu na pocztę (serwer) Klienta wiadomości e-mail z załączoną fakturą. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą przesyłane pocztą na adres wskazany przez Klienta.

VII. USZKODZENIA TOWARÓW W CZASIE TRANSPORTU

1. Klient ma obowiązek przed odbiorem towaru od przewoźnika sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi oraz zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, a także skontaktować się z Działem Reklamacji telefonicznie tel. +48 531 382 074 lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@tamaka-investments.pl

2. Jeżeli dopiero po wydaniu przesyłki Klient stwierdzi ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient jest zobowiązany powiadomić przewoźnika niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, w celu ustalenia stanu przesyłki i przyczyn powstania szkody, a także skontaktować się z Działem Reklamacji telefonicznie tel. +48 531 382 074 lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@tamaka-investments.pl

3. Działanie Klienta, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, stanowi podstawę do uznania reklamacji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do:

a) odstąpienia od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni,

2. Zgodnie z Art. 38 pkt 3 Klient traci prawo do zwrotu rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W przypadku, gdy sprzedaż obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a gdy polega na regularnym dostarczaniu sprzedanej rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

4. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo poprzez:

a) przesłanie pisemnej informacji o odstąpieniu na adres: ul. Sycowska 1/8, 51-319 Wrocław

b) przesłanie informacji o odstąpieniu na adres e-mailowy:  sklep@tamaka-investments.pl.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) lub b) wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem.

6. Sklep po otrzymaniu informacji o odstąpieniu poinformuje Konsumenta w formie e-mailowej o adresie, na który Konsument powinien zwrócić towar.

7. Firma ROBERT TAMAKA ul. Sycowska 1/8, 51-319 Wrocław gwarantuje zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności, w postaci ceny nabycia towaru oraz opłaty za dostarczenie towaru ze Sklepu do Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres wskazany przez Sklep w wiadomości e-mailowej kierowanej do Konsumenta, przed upływem tego terminu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.

11. Koszt odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ponosi Konsument.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

-   świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

13. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient przed złożeniem zamówienia w Sklepie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną RODO. Jeśli Klient nie akceptuje warunków Regulaminu i nie godzi się na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób wskazany w Klauzuli Informacyjnej RODO nie powinien składać zamówień w Sklepie.

2. Klient winien korzystać z zakupionych towarów w sposób wynikający z ich zastosowania  i instrukcji. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody (w tym pośrednie lub wtórne) powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania towarów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy w drodze ugodowej. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

ROBERT TAMAKA ul. Sycowska 1/8, 51-319 Wrocław